บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด
บริการจัดทำบัญชี งบการเงิน ตรวจสอบบัญชี
จัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการ งานประกันสังคม งานจดทะเบียน
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร
บัญชีออนไลน์ Flow Account และโปรแกรมบัญชี Express

บริการของเรา

ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

ฐานภาษีเงินได้ คิดจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง บวกเพิ่มด้วยประโยชน์ที่ให้เพิ่มแม่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ต้องนำมารวมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมกันทั้งหมดฐานประกันสังคม คิดจากค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ (บางส่วน) ไม่รวมค่าจ้างที่ให้นอกเหนือจากการทำงานในเวลาปกติ ค่าจูงใจ เงินรางวัล และประโยชน์เพิ่ม อย่างเช่น ได้อยู่บ้านพักโดยไม่ต้องจ่ายเงิน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (ณ ปัจจุบัน)
อัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2566 ปรับมาเป็นอัตราปกติ อัตรา 5% ตามกฎหมายปัจจุบันแล้ว เริ่มการจ่ายค่าจ้างในเดือน มกราคม 2566 อย่าลืมเปลี่ยนการคำนวณให้ถูกต้องด้วยนะครับ
เตรียมความพร้อมเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ ปี 2566 สำหรับกิจการที่มีวันที่สิ้นรอบบัญชีเป็น 31 ธันวาคม ของทุกปี เอกสารที่มีลำดับเลขที่ เมื่อถึงวันสิ้นปี ควรหยุดใช้ ไม่นำไปใช้ต่อในรอบบัญชีปีถัดไป เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แยกตามรอบบัญชีแต่ละปี
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์