บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

จัดทำบัญชี 
   บริษัท หจก. มูลนิธิ สมาคม : สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท 
   บุคคล หสม. : รายงานเงินสดรับ-จ่าย
   ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และการอ่านงบการเงิน

ค่าบริการตามปริมาณงาน Micro Business เริ่มต้นที่ 1,070 บาท ต่อเดือน

จัดทำงบการเงิน
   งบแสดงฐานะการเงิน
   งบกำไรขาดทุน
   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (บริษัท)
   หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตรวจสอบและรับรองงบการเงิน
   ตรวจสอบรายงานทางการเงิน
   ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

จัดทำรายงานภาษีอากร
   รายงานภาษีขาย 
   รายงานภาษีซื้อ
   รายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย (ภาษีธุรกิจเฉพาะ)
   บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี

ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : ภ.ง.ด.1  ภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.2  ภ.ง.ด.2ก  ภ.ง.ด.3  ภ.ง.ด.53  ภ.ง.ด.54
   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : ภ.ง.ด.90  ภ.ง.ด.91  ภ.ง.ด.94
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ภ.ง.ด.50  ภ.ง.ด.51  ภ.ง.ด.55
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ภ.พ.30  ภ.พ.36
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ : ภ.ธ.40

ให้คำแนะนำด้านภาษีอากร
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : หักภาษีให้ถูกประเภทและอัตราภาษี 
   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา, หักค่าใช้จ่ายตามจริงและสมควร, ค่าลดหย่อน, สิทธิประโยชน์ทางภาษี
   ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดรายจ่ายต้องห้าม, ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ใบกำกับภาษี, ฐานภาษี, จุดความรับผิด, ภาษีซื้อต้องห้าม, ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออก
   ภาษีธุรกิจเฉพาะ : การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ, ฐานภาษี
   ยื่นและเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีค่าปรับ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 715
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์