ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

15 รายการ
ฐานภาษีเงินได้ คิดจากเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้าง บวกเพิ่มด้วยประโยชน์ที่ให้เพิ่มแม่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ต้องนำมารวมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมกันทั้งหมดฐานประกันสังคม คิดจากค่าจ้างในเวลาทำงานปกติ (บางส่วน) ไม่รวมค่าจ้างที่ให้นอกเหนือจากการทำงานในเวลาปกติ ค่าจูงใจ เงินรางวัล และประโยชน์เพิ่ม อย่างเช่น ได้อยู่บ้านพักโดยไม่ต้องจ่ายเงิน และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท (ณ ปัจจุบัน)
467 ผู้เข้าชม
อัตราเงินสมทบประกันสังคม ปี 2566 ปรับมาเป็นอัตราปกติ อัตรา 5% ตามกฎหมายปัจจุบันแล้ว เริ่มการจ่ายค่าจ้างในเดือน มกราคม 2566 อย่าลืมเปลี่ยนการคำนวณให้ถูกต้องด้วยนะครับ
853 ผู้เข้าชม
เตรียมความพร้อมเริ่มต้นรอบบัญชีใหม่ ปี 2566 สำหรับกิจการที่มีวันที่สิ้นรอบบัญชีเป็น 31 ธันวาคม ของทุกปี เอกสารที่มีลำดับเลขที่ เมื่อถึงวันสิ้นปี ควรหยุดใช้ ไม่นำไปใช้ต่อในรอบบัญชีปีถัดไป เพื่อจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แยกตามรอบบัญชีแต่ละปี
554 ผู้เข้าชม
ในปี 2566 การจัดตั้งบริษัทจำกัด สำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ จะสะดวกขึ้น โดยผู้เริ่มก่อการ (ผู้ถือหุ้น) เพียง 2 คน เท่านั้น
444 ผู้เข้าชม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs) ฉบับปรับปรุง 2565 เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หลักสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ 1. ทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 2. คงความง่ายในทางปฏิบัติ 3 เพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชี
331 ผู้เข้าชม
อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินได้ หากจ่ายเงินได้ในบางลักษณะ ให้แก่ บุคคล นิติบุคคล ที่เป็นผู้มีหน้าที่เสี่ยภาษีเงินได้ ผู้จ่ายต้องหักภาษีตามอัตราแต่ละรายการให้ถูกต้องครบถ้วน
284 ผู้เข้าชม
2919 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์