มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs (ปรับปรุง 2565) บังคับใช้ 1 ม.ค.2566

มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs (ปรับปรุง 2565) บังคับใช้ 1 ม.ค.2566


มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(Thai Financial Reporting Standard for Non-Publicly Accountable Entities: TFRS for NPAEs)

ซึ่งจัดทำขึ้นโดยประเทศไทยเอง โดยนำมาถือปฏิบัติกับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เพื่อลดภาระและต้นทุนในการจัดทำรายงานการเงินของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และได้มีการออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีอีกหลายฉบับ  แต่ด้วยสภาพแวดล้อม ลักษณะการประกอบธุรกิจ ความซับซ้อนและความหลากหลายของธุรกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ เพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกทางบัญชี และสามารถนำมาปฏิบัติได้กับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับประเทศไทย

หลักสำคัญของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ คือ

1. ทำให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยเพิ่มวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม อนุพันธ์ การรวมธุรกิจ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล การสำรวจและประเมินค่า แหล่งทรัพยากรแร่ ข้อตกลงสัมปทานบริการ เป็นต้น

2. คงความง่ายในทางปฏิบัติ กล่าวคือ คงวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ใช้อยู่เดิมไว้ เพื่อกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเดิมไม่ถูกกระทบ รวมถึงรวบรวมประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเข้ามารวมไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เช่น การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล การตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น 

3. เพิ่มทางเลือกในวิธีปฏิบัติทางบัญชี เช่น การจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การจัดทำงบการเงินรวม ทางเลือกในการกำหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานที่ไม่ใช่สกุลเงินบาท เป็นต้น


โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม หรือ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ -> TFRS for NPAEs (2565)

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด
 379
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์