อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


อัตราภาษีที่ต้องคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย   


ผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3)
ลำดับที่ ผู้จ่ายเงิน ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อัตรา
1 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%
2


บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเช่าเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนา
หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

1%
3


บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าวิชาชีพอิสระ
(กฎหมาย, การประกอบโรคศิลปะ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, สอบบัญชี, ประณีตศิลปกรรม)
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนา
หรือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

3%
4 บุคคลและคณะบุคคล,
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเช่า และ ค่าวิชาชีพอิสระ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มิได้อยู่ในประเทศไทย 15%
5 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าจ้างรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ,
ค่าจ้างทำของ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3%
6 บุคคล,
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ,
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
รางวัลการประกวด, การแข่งขัน, การชิงโชค, การอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%
7 บุคคล,
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ,
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค่าแสดงให้แก่นักแสดงสาธารณะ ได้แก่ นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์, นักร้อง, นักดนตรี, นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดงเพื่อความบันเทิงใด ๆ (1) ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ

(2) ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ กรณีที่มีการดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ในประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศไทย
(3) ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
(1)อัตราก้าวหน้า

(2) 10%

(3) 5%
8 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าโฆษณา ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2%
9 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, นิติบุคคลอื่น
ค่าบริการ เช่น โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต, บริการพื้นที่ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ, ค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร, ค่าเบี้ยประกันชีวิต ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3%
10 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1%
11 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่รวมถึงผู้รับที่เป็นผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรง โดยมิได้มีวัตถุประสงค์จะนำไปขายต่อ
3%
ผู้รับเงินเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) 
ลำดับที่ ผู้จ่ายเงิน ประเภทเงินได้ ผู้รับเงิน อัตรา
1 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่านายหน้า, ค่าแห่งกู๊ดวิลล์, ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ระกอบกิจการในประเทศไทย
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิ หรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร)
(1) 3%

(2) 10%
2


ธนาคารพาณิชย์,
บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์,
บริษัทบริหารสินทรัพย์
ดอกเบี้ย

(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์)
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ)
1%
3 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ดอกเบี้ยพันธบัตร, ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ 1%
4 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ดอกเบี้ยพันธบัตร, ดอกเบี้ยหุ้นกู้, ดอกเบี้ยตั๋วเงิน, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้
ปิโตรเลียมฯ, ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอน
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงิน ทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์)
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ)
(1) 1%(2) 10%
5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย,
กองทุนรวม (เดิม),
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม (ไม่รวมถึงกิจการร่วมค้า)
เงินปันผล หรือเงินส่วนแบ่งของกำไร หรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา 40(4)(ข) (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัดซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำกัด ผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจำกัด ผู้จ่ายเงินปันผลและบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด ผู้รับเงินปันผลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)
(1) 10%(2) 10%
6 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเช่า หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่า อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ์ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ)
(1) 5%

(2) 10%
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเช่าเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวีที่ใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 1%
7 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าวิชาชีพอิสระ
(กฎหมาย, การประกอบโรคศิลปะ, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, สอบบัญชี, ประณีตศิลปกรรม)
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ระกอบกิจการในประเทศไทย
(2) มูลนิธิหรือสมาคม (ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ)
(1) 3%

(2) 10%
8 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าจ้างรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ,
ค่าจ้างทำของ
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม)
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย
3%
9 บุคคล,
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ,
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ค่าจ้างทำของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในประเทศไทย 5%
10 บุคคล,
บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น,
ห้างหุ้นส่วนสามัญ,
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
รางวัลการประกวด, การแข่งขัน, การชิงโชค, การอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 5%
11 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าโฆษณา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 2%
12 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าบริการ เช่น โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต, บริการพื้นที่ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ, ค่าบริการโรงแรมและภัตตาคาร, ค่าเบี้ยประกันชีวิต บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) 3%
13 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) 3%
14 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการรับประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยในประเทศไทย 1%
15 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น
ค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึง ค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย (ไม่รวมมูลนิธิหรือสมาคม) 1%
16 บริษัท,
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล,
นิติบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีผู้จ่ายเงินได้เป็นผู้ส่งออก หรือผู้ผลิตสินค้าแล้วแต่กรณี)
ค่าซื้อขายสินค้า ประเภท ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นจากต้นยางพารา, มันสำปะหลัง, ปอ, ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, เมล็ดกาแฟ, ผลปาล์มน้ำมัน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 0.75%
 265
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์