เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

banner โปรแกรมบริหารงานบุคคล

“บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด"

          ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร รวมถึงงานที่ปรึกษาทางด้านบัญชีโดยใช้ประสบการณ์และความรู้ในวิชาชีพบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและข้อกำหนดที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา บริษัทฯ ได้ให้บริการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี ได้แก่ การจดทะเบียนนิติบุคคล การบริการจัดทำภาษีอากรของบุคคลธรรมดา เป็นต้น นโยบายหลักและเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การปฏิบัติงานจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามวิชาชีพบัญชี

 1837
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์