บริการของเรา

บริการของเรา

1.บริการด้านการจัดการรายเดือนรายปี
งานบริการรายเดือน

  • จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
  • จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
  • จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ทะเบียนสินทรัพย์,ค่าเสื่อมราคา
  • จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการ
งานบริการรายปี
  • จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
  • จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
  • จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน, ใบนำส่งงบการเงิน สบช.3
  • ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
  • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
  • จัดทำรายการปรับปรุงทางภาษีอากร
  • จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
  • ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
  • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
  • จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
  • จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

2.บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร
วางระบบบัญชี

  • บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง การออกแบบเอกสาร และจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร
  • บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด
บริการด้านการบัญชีอื่น
  • การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี ฯลฯ
3.บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

  • จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนคณะบุคคล ทะเบียนพาณิชย์
  • ทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท
  • รับ จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์
  • บริการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไข เปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ
4.บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี
ประโยชน์ที่ได้รับ
  • สามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริงและเที่ยงตรงในการดำเนินงาน
  • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  • สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น
  • ลดความซ้ำซ้อนในการออกเอกสาร
บริการวางแผนภาษี
  • วางแผนภาษี (Tax planning) แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี
  • ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting)
  • เข้าพบ ชี้แจง ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ ( Tax services)
บริการให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี-ภาษีอากร
  • เจ้าของกิจการบางคนมักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้สำนักงานบัญชี เพราะคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีมา 1 คนน่าจะคุ้มกว่า โดยให้จัดยื่นภาษี และปิดงบการเงิน รวมทั้งยังให้พนักงานบัญชีสามารถทำหน้าที่อื่นได้อีก พอสิ้นปีก็ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ทำการตรวจสอบบัญชี การมีพนักงานบัญชีที่รู้เรื่องบัญชี ไว้ที่บริษัทเป็นเรื่องดีที่สุดแต่การประหยัดไม่ทำการว่าจ้างสำนักงานบัญชี ให้ดูแลเรื่องบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงานทางด้านนี้มากกว่า อาจจะเป็นเรื่องอันตราย เพราะประมวลรัษฎากร ที่ใช้ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ยิ่งเจ้าของกิจการต้องดูแลงานของท่านแล้ว ยังต้องแบ่งภาระมาดูเรื่องภาษีให้รู้เองทุกเรื่อง อาจจะพลาดได้
เจ้าของกิจการควรทราบเรื่องภาษี
  • บางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ทำผิดในรูปแบบของภาษี ถ้าหากใช้บริการสำนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสอบถามน่าจะปลอดภัยกว่า บางครั้งที่ท่านคิดว่าประหยัด ผลสรุปแล้วมันอาจไม่ประหยัดอย่างที่คิดก็ได้ แถมยังจ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่า
เป็นตัวแทนผู้เสียภาษีเข้าพบสรรพากร
  • หากกิจการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกพบ จะเป็นการตรวจสภาพกิจการ หรือพบความผิดปกติของบัญชี จะด้วยความจงใจหรือความผิดพลาด กรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรบางครั้งต้องมีความรู้เรื่องบัญชี และประมวลรัษฎากรบ้าง เพราะอาจจะมีการโต้แย้ง ผ่อนปรน ตามหลักบัญชี เจ้าของกิจการอาจเลือกที่จะไปพบเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบางครั้งท่านคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าการเรียกพบครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบและอาจจะถูกประเมินเรียกภาษีย้อนหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น บางครั้งเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะมองไม่ครบถ้วน ถ้าหากมีการอธิบายตามหลักบัญชี และภาษี ที่ถูกต้องภาษีย้อนหลังอาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่ก็จำนวนน้อย " การว่าจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลก สำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง จะเรียนรู้การเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเฉพาะ และรู้เรื่องบัญชี ภาษี สามารถเข้าชี้แจง และตอบปัญหาแทนท่านได้ ปัญหาหนักก็จะเบา บางครั้งการที่เจ้าของกิจการคิดว่าการว่าจ้าง สำนักงานบัญชี เป็นความสิ้นเปลือง เพราะต้องจ่ายค่าบริการในการเข้าชี้แจงแต่ละครั้ง อาจจะไม่จริงเช่นนั้น เพราะการเข้าชี้แจงที่ถูกต้อง และมีข้อโต้แย้งที่ถูกต้อง อาจจะประหยัดมากกว่าที่ท่านต้องเดินทางไปเอง หรือเดินทางไปตามลำพัง "
5.คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
เนื้อหาคอร์สเรียน
  • ผู้ประกอบการและฝ่ายบัญชีอาจจะลำดับขั้นตอนการทำบัญชีไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างง่ายๆ เข้าใจเร็ว ไม่เบื่อหน่าย รูปแบบการสอนปรับเข้ากับความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาการเรียนบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เราจะเน้นการเรียนจากเอกสารจริง และปฏิบัติจริง จากเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของท่าน แนะนำเทคนิคการจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อทำให้ท่านประหยัดภาษีได้ รวมถึงการทำบัญชีที่ถูกต้อง
เนื้อหาโดยรวม
  • เนื้อหาโดยรวมเนื้อหาโดยรวม
  • เอกสารบัญชีมีอะไรบ้าง การจัดทำเอกสารทางบัญชีอย่างถูกต้อง
  • ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)
  • ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
  • สอนทำบัญชี และเอกสารทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ประกอบการโดยตรงแบบถูกต้อง
บริการให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี-ภาษีอากร
  • เจ้าของกิจการบางคนมักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้สำนักงานบัญชี เพราะคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีมา 1 คนน่าจะคุ้มกว่า โดยให้จัดยื่นภาษี และปิดงบการเงิน รวมทั้งยังให้พนักงานบัญชีสามารถทำหน้าที่อื่นได้อีก พอสิ้นปีก็ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ทำการตรวจสอบบัญชี การมีพนักงานบัญชีที่รู้เรื่องบัญชี ไว้ที่บริษัทเป็นเรื่องดีที่สุดแต่การประหยัดไม่ทำการว่าจ้างสำนักงานบัญชี ให้ดูแลเรื่องบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงานทางด้านนี้มากกว่า อาจจะเป็นเรื่องอันตราย เพราะประมวลรัษฎากร ที่ใช้ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ยิ่งเจ้าของกิจการต้องดูแลงานของท่านแล้ว ยังต้องแบ่งภาระมาดูเรื่องภาษีให้รู้เองทุกเรื่อง อาจจะพลาดได้
เจ้าของกิจการควรทราบเรื่องภาษี
  • บางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ทำผิดในรูปแบบของภาษี ถ้าหากใช้บริการสำนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสอบถามน่าจะปลอดภัยกว่า บางครั้งที่ท่านคิดว่าประหยัด ผลสรุปแล้วมันอาจไม่ประหยัดอย่างที่คิดก็ได้ แถมยังจ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่า
เป็นตัวแทนผู้เสียภาษีเข้าพบสรรพากร
  • หากกิจการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกพบ จะเป็นการตรวจสภาพกิจการ หรือพบความผิดปกติของบัญชี จะด้วยความจงใจหรือความผิดพลาด กรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรบางครั้งต้องมีความรู้เรื่องบัญชี และประมวลรัษฎากรบ้าง เพราะอาจจะมีการโต้แย้ง ผ่อนปรน ตามหลักบัญชี เจ้าของกิจการอาจเลือกที่จะไปพบเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบางครั้งท่านคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าการเรียกพบครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบและอาจจะถูกประเมินเรียกภาษีย้อนหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น บางครั้งเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะมองไม่ครบถ้วน ถ้าหากมีการอธิบายตามหลักบัญชี และภาษี ที่ถูกต้องภาษีย้อนหลังอาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่ก็จำนวนน้อย " การว่าจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลก สำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง จะเรียนรู้การเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเฉพาะ และรู้เรื่องบัญชี ภาษี สามารถเข้าชี้แจง และตอบปัญหาแทนท่านได้ ปัญหาหนักก็จะเบา บางครั้งการที่เจ้าของกิจการคิดว่าการว่าจ้าง สำนักงานบัญชี เป็นความสิ้นเปลือง เพราะต้องจ่ายค่าบริการในการเข้าชี้แจงแต่ละครั้ง อาจจะไม่จริงเช่นนั้น เพราะการเข้าชี้แจงที่ถูกต้อง และมีข้อโต้แย้งที่ถูกต้อง อาจจะประหยัดมากกว่าที่ท่านต้องเดินทางไปเอง หรือเดินทางไปตามลำพัง "
คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับพนักงานบัญชี
1.คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับพนักงานบัญชี
  • ความสำคัญของบัญชีและภาษีสำหรับองค์กร
  • ความสำคัญของการบันทึกบัญชีคู่และสมการบัญชี/เดบิต/เครดิต
  • ความเข้าใจและความหมายอย่างง่ายของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขาย/
  • ความเข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้า Perpertual/Periodic การจัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ/บัญชีสินค้า
  • ความเข้าใจและคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ของกิจการ
  • ฝึกการบันทึกบัญชี 1 กิจการ ตั่งแต่รายวันจนออกงบการเงิน
2. การออกงบการเงิน-อ่านงบเบื้องต้น
  • ทบทวนหลักการและวิธีการบันทึกบัญชี
  • ความเข้าใจการบันทึกบัญชีสินค้าของกิจการ แบบ Periodic/งบต้นทุนขาย
  • ฝึกบันทึกบัญชี 1 กิจการ ในวิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic /การจัดทำรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ
  • การอ่านงบการเงินเบื้อนต้นอย่างเข้าใจในงบตัวอย่าง
  • ความสำคัญของงบการเงินของกิจการในการบริหาร
3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • อธิบายภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับองค์กรทั่วไปที่ต้องรับผิดชอบ
  • แบบฟอร์มภาษีที่ควรทราบ/ความหมายของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • อธิบายแบบฟอร์มใบหัก ณ ที่จ่าย ความสำคัญและวิธีการกรอก
  • อัตรา วิธีการหัก ณ ที่จ่ายและวิธีนำส่งภาษี
  • ความแตกต่างภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย ที่พบบ่อย ภงด.1,ภงด.2,ภงด.3 ,ภงด.53,ภงด.1ก,ภงด.2ก
  • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
  • กรณีออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและวิธีการบันทึกบัญชี/ฝึกการหัก ณ ที่จ่ายในอัตราต่างๆและฝึกการกรอกแบบ
  • การหัก ณ ที่จ่ายสำหรับ ม 40(1),(2)
  • ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดา และวิธีการคำนวณเบื้องต้น
  • การคำนวณเงินเดือนพนักงาน
  • วิธีการกรอก ภงด.1,ภงด.2,ภงด.3 ,ภงด.53,ภงด.1ก,ภงด.2ก และวิธีการนำส่ง
  • วิธีการหักประกันสังคมและวิธีการนำส่ง/การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินเดือน/สรุปภาพรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • อธิบายภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้มีหน้าที่จัดทำใบกำกับภาษี
  • อะไรบ้างยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • กิจการใดบ้างเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0
  • วิธีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนำส่ง
  • วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ใบกำกับภาษีแบบใดที่สามารถใช้ภาษีซื้อหักภาษีได้
  • ตัวอย่างการออกใบกำกับอย่างย่อ/เต็ม
  • ฝึกการจัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ขาย และกรอกแบบ ภพ.30
  • เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม(ตัวอย่างการคำนวณเบื้องต้น)
  • ความหมายภาษีเงินนิติบุคคล
  • ความแตกต่างกำไรทางบัญชี กำไรทางภาษี
  • อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคำนวณเปรียบเทียบ
  • การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณเปรียบเทียบ
  • การเสียภาษีครึ่งปี วิธีการคำนวณและยื่นแบบ ภงด.51
  • รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้หักค่าใช้จ่ายทางภาษี(รายจ่ายต้องห้าม)/วิธีการคำนวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภงด.50
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
  • พนักงานบัญชีที่สนใจพัฒนาตนเองสู่ระดับผู้จัดการบัญชีมืออาชีพ
  • ผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี และทำบัญชีมานานแต่ไม่มีความรู้ความมั่นใจในการจัดทำงบการเงิน
  • นิสิต, นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการประสบการณ์ หรือเป็นผู้ทำบัญชี พร้อมรับเงินเดือนสูง ๆ
  • ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และพัฒนาความสามารถด้านการบัญชี เพื่อประสบความสําเร็จในธุรกิจและการงาน
รับสอนทำบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี (Express)
เนื้อหาในหลักสูตร
  • ระบบซื้อ
  • ระบบขาย
  • ระบบสต็อก
  • ระบบการจ่ายเงิน,รับเงิน
  • ระบบทะเบียนทรัพย์สิน


สถานที่อบรม : บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด
คอร์ส : 1 วัน 5000 บาท (ไม่เกิน 3 ท่าน)
คอร์ส : 2 วัน 9000 บาท (ไม่เกิน 3 ท่าน)
คอร์ส : 3 วัน 13000 บาท (ไม่เกิน 3 ท่าน)
**** ปรึกษาฟรี หลังจากเรียนจบ เป็นเวลา 2 เดือน (เพื่อติดตามผล)
****สามารถกำหนดวัน เวลาที่สะดวก เพื่อทำการจองคอร์สเรียนได้

 1293
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์