บริการด้านงานจดทะเบียนและประกันสังคม

บริการด้านงานจดทะเบียนและประกันสังคม

จดทะเบียนนิติบุคคล และทะเบียนพาณิชย์
   จัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   จัดตั้งและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
   จดทะเบียนแยกตามหน่วยภาษี บุคคลธรรมดา สามีและภริยา นิติบุคคล สาขา
   และแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ประเภทธุรกิจ สำนักงานใหญ่ สาขา

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง และยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
   ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) สำหรับนายจ้างที่เริ่มมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
   แจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนนายจ้าง แจ้งลูกจ้าง เข้า-ออก
   ยื่นแบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
 430
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์