บริษัทจำกัด จัดตั้งโดยผู้เริ่มก่อการ 2 คน เริ่มบังคับใช้ ก.พ.2566

บริษัทจำกัด จัดตั้งโดยผู้เริ่มก่อการ 2 คน เริ่มบังคับใช้ ก.พ.2566


บริษัทจำกัด เริ่มจัดตั้งโดยมีผู้เริ่มก่อการ (ผู้ถือหุ้น) เพียง 2 คน เท่านั้น


การจัดตั้งบริษัทจำกัด ในปี 2566 จะสะดวกมากขึ้น เนื่องจากประกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) เป็นต้นไป ดังนั้นกฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 


มีหลายมาตราที่ถูกแก้ไข อาทิเช่น

● มาตรา 1097 บุคคลใด ๆ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจำกัดก็ได้

● มาตรา 1099 วรรคสอง ถ้าการจดทะเบียนบริษัทมิได้ทำภายในสามปี นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดหนังสือบริคณห์สนธิ ให้หนังสือบริคณห์สนธินั้นสิ้นผล

● มาตรา 1162/1 การประชุมกรรมการ อาจดำเนินการโดยการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอย่างหนึ่งอย่างใด โดยกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดห้ามไว้

● มาตรา 1175 คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย
หากเป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังกล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน"

● มาตรา 1178 การประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่าสองคน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัท จึงจะสามารถลงมติในเรื่องใด ๆ ได้

● มาตรา 1201 วรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลนั้นให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ หรือกรรมการลงมติ

● ส่วนที่ 9 การควบรวมบริษัทจำกัด

หากผู้ประกอบการ Startup นักธุรกิจรุ่นใหม่ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ ฟรี ที่ฝ่ายงานทะเบียน บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ 08.00-17.00 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 
 502
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์