ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ

15 รายการ
หน้าที่ตามกฎหมายเรื่องหนึ่ง ที่ต้องระมัดระวัง คือ การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อมีการจ่ายเงินได้ให้แก่ผู้มีเงินได้และเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี หากปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง ผู้จ่ายเงินต้องรับผิดร่วมกับผู้มีเงินได้
335 ผู้เข้าชม
งานที่สำนักงานบัญชี จัดทำให้แก่คุณลูกค้า เป็นงานที่กำหนดให้ต้องทำตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติประกันสังคม เป็นต้น โดยมีกำหนดเวลาที่ต้องแล้วเสร็จชัดเจน ซึ่งได้รับเอกสารและข้อมูลทางธุรกิจจากคุณลูกค้า ผู้ประกอบการ
300 ผู้เข้าชม
กิจการที่มีความสัมพันธ์กัน ในเครือเดียวกัน มีหลายลักษณะ กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติตาม และในขณะเดียวกัน ก็ให้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากร ยกเว้นภาษี ลดอัตราภาษี
430 ผู้เข้าชม
การจัดตั้งหน่วยธุรกิจ ต้องให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงาน ความพร้อม เงื่อนไขทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเสียภาษีอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ก่อให้เกิดภาระงานเกินความจำเป็น
367 ผู้เข้าชม
บริษัท และ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เสียภาษีเท่าไหร่ เมื่อมีกำไร กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรในแต่ละปี ตามอัตราของแต่ละลักษณะหน่วยภาษี
260 ผู้เข้าชม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทน
1215 ผู้เข้าชม
3019 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์