1.บริการด้านการจัดการรายเดือนรายปี

1.บริการด้านการจัดการรายเดือนรายปี

1.บริการด้านการจัดการรายเดือนรายปี

งานบริการรายเดือน

- จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
- จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
- จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ทะเบียนสินทรัพย์,ค่าเสื่อมราคา
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2, 3, 53
- จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการ

งานบริการรายปี

- จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
- จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน, ใบนำส่งงบการเงิน สบช.3
- ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
- จัดทำรายการปรับปรุงทางภาษีอากร
- จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
- ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
- จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
- จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

 121
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์