บริการของเรา

บริการของเรา

1.บริการด้านการจัดการรายเดือนรายปี

งานบริการรายเดือน

- จัดทำบัญชีสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับ,สมุดรายวันจ่าย,สมุดรายวันทั่วไป
- จัดทำบัญชีแยกประเภททั่วไป สินทรัพย์, หนี้สิน,ส่วนของเจ้าของ,รายได้,ค่าใช้จ่าย
- จัดทำบัญชีแยกประเภทย่อย เงินฝากธนาคาร,เช็ค,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,ทะเบียนสินทรัพย์,ค่าเสื่อมราคา
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2, 3, 53
- จัดทำรายงานภาษีขาย, รายงานภาษีซื้อ
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- จัดเรียง จัดเก็บ สรุปผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ
- ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกิจการ

งานบริการรายปี

- จัดทำงบทดลอง, กระดาษทำการ
- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน
- จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน, ใบนำส่งงบการเงิน สบช.3
- ยื่นงบการเงิน DBD e – Filing ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- จัดทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
- จัดทำรายการปรับปรุงทางภาษีอากร
- จัดทำประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีและแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด.51
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ภ.ง.ด.50
- ยื่นงบการเงิน e – Filing ต่อกรมสรรพากร
- ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก.
- จัดทำแบบคำนวณค่าจ้าง ตามแบบ กท.20 ก
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้แก่ธุรกิจของท่าน
- จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป

2.บริการด้านการบัญชีและวางแผนภาษีอากร

วางระบบบัญชี

บริการออกแบบหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุน รวมถึง การออกแบบเอกสาร และจัดทำรายงาน โดยคำนึงถึงระบบการปฏิบัติงานที่มีความสะดวกและคงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดีเพื่อให้ฝ่ายบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงิน มีความถูกต้อง สมบูรณ์น่าเชื่อถือ ทันเวลา และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการตัดสินใจและวางแผนทางธุรกิจสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามมาตรฐานการ บัญชีและประมวลรัษฎากร สามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านภาษี ตามที่กฎหมายกำหนด

บริการด้านการบัญชีอื่น

การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขทางการบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกรณี ฯลฯ

3.บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ

- จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนห้างหุ้นส่วน
- จดทะเบียนคณะบุคคล ทะเบียนพาณิชย์
- ทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท
- รับ จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์
- บริการ ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มวัตถุประสงค์
- จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไข เปลี่ยนแปลงที่อยู่
- จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงกรรมการ

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ประโยชน์ที่ได้รับ

- สามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริงและเที่ยงตรงในการดำเนินงาน
- สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- สามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น
- ลดความซ้ำซ้อนในการออกเอกสาร

บริการวางแผนภาษี

- วางแผนภาษี (Tax planning) แนะนำ แนวทางในการดำเนินการทางด้านภาษี
- ที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax consulting)
- เข้าพบ ชี้แจง ต่อกรมสรรพากรและหน่วยงานราชการ ( tax services)

บริการให้คำปรึกษาเรื่องบัญชี-ภาษีอากร

เจ้าของกิจการบางคนมักจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้สำนักงานบัญชี เพราะคิดว่าการจ้างพนักงานบัญชีมา 1 คนน่าจะคุ้มกว่า โดยให้จัดยื่นภาษี และปิดงบการเงิน รวมทั้งยังให้พนักงานบัญชีสามารถทำหน้าที่อื่นได้อีก พอสิ้นปีก็ติดต่อผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ทำการตรวจสอบบัญชี การมีพนักงานบัญชีที่รู้เรื่องบัญชี ไว้ที่บริษัทเป็นเรื่องดีที่สุดแต่การประหยัดไม่ทำการว่าจ้างสำนักงานบัญชี ให้ดูแลเรื่องบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญงานทางด้านนี้มากกว่า อาจจะเป็นเรื่องอันตราย เพราะประมวลรัษฎากร ที่ใช้ในปัจจุบันมีการเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ ยิ่งเจ้าของกิจการต้องดูแลงานของท่านแล้ว ยังต้องแบ่งภาระมาดูเรื่องภาษีให้รู้เองทุกเรื่อง อาจจะพลาดได้

เจ้าของกิจการควรทราบเรื่องภาษี

บางครั้งอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้ทำผิดในรูปแบบของภาษี ถ้าหากใช้บริการสำนักงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ใช้วิธีการสอบถามน่าจะปลอดภัยกว่า บางครั้งที่ท่านคิดว่าประหยัด ผลสรุปแล้วมันอาจไม่ประหยัดอย่างที่คิดก็ได้ แถมยังจ่ายค่าตอบแทนที่แพงกว่า

เป็นตัวแทนผู้เสียภาษีเข้าพบสรรพากร

หากกิจการถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรเรียกพบ จะเป็นการตรวจสภาพกิจการ หรือพบความผิดปกติของบัญชี จะด้วยความจงใจหรือความผิดพลาด กรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่สรรพากรบางครั้งต้องมีความรู้เรื่องบัญชี และประมวลรัษฎากรบ้าง เพราะอาจจะมีการโต้แย้ง ผ่อนปรน ตามหลักบัญชี เจ้าของกิจการอาจเลือกที่จะไปพบเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะบางครั้งท่านคิดว่าท่านทราบอยู่แล้วว่าการเรียกพบครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบและอาจจะถูกประเมินเรียกภาษีย้อนหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แท้จริงแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น บางครั้งเจ้าหน้าที่สรรพากรอาจจะมองไม่ครบถ้วน ถ้าหากมีการอธิบายตามหลักบัญชี และภาษี ที่ถูกต้องภาษีย้อนหลังอาจไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแต่ก็จำนวนน้อย

" การว่าจ้างคนที่เชี่ยวชาญกว่าไม่ใช่สิ่งที่แปลก สำนักงานบัญชีแต่ละแห่ง จะเรียนรู้การเข้าพบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรโดยเฉพาะ และรู้เรื่องบัญชี ภาษี สามารถเข้าชี้แจง และตอบปัญหาแทนท่านได้ ปัญหาหนักก็จะเบา บางครั้งการที่เจ้าของกิจการคิดว่าการว่าจ้าง สำนักงานบัญชี เป็นความสิ้นเปลือง เพราะต้องจ่ายค่าบริการในการเข้าชี้แจงแต่ละครั้ง อาจจะไม่จริงเช่นนั้น เพราะการเข้าชี้แจงที่ถูกต้อง และมีข้อโต้แย้งที่ถูกต้อง อาจจะประหยัดมากกว่าที่ท่านต้องเดินทางไปเอง หรือเดินทางไปตามลำพัง "

 209
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์