นักศึกษาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอเข้ารับการฝึกงานในบริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด  ให้ดาวน์โหลดไฟล์  ใบขอเข้ารับการฝึกงาน  กรอกข้อมูลและส่งไฟล์กลับที่  acctphat@hotmail.com   ทางบริษัทจะแจ้งผลการขอเข้ารับฝึกงานทางอีเมล์ให้ทราบ
ภายใน 3 วันทำการ

ดาวน์โหลดเอกสาร นักศึกษาฝึกงาน