บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด


14 ธันวาคม 2559

ใกล้จะสิ้นปีและใกล้เวลาเสียภาษีเงินได้อีกปีหนึ่งแล้ว มาดูกันซิว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการบริจาคอย่างไรกันบ้าง


ให้บริการด้านบัญชี : จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี สมุดราายวัน บัญชีแยกประเภท จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

ให้บริการด้านภาษีอากร : จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ให้บริการด้านจดทะเบียน : จดทะเบียนร้านค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ให้บริการด้านประกันสังคม : ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบนำส่งประกันสังคม แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ให้คำปรึกษาแนะนำ : ความรู้เบื้องต้นในการประกอบและจัดตั้งธุรกิจ การบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม แก้ไขปัญหา วางแผนภาษี โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

ให้บริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป : จำหน่าย ติดตั้ง กำหนดค่าเริ่มต้น สอนการใช้งาน ให้คำแนะนำการใช้งาน แก้ไขปัญหา