รับปรึกษาโปรแกรมบัญชี


18 สิงหาคม 2559

การบริการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS สำหรับผู้ประกอบการหรือพนักงานของกิจการที่อาจยังมีความรู้เพียงบางส่วนของการใช้งาน(ไม่ได้ใช้งานจากโปรแกรมบัญชีอย่างเต็มที่)


บริการให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS ดังนี้

 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • ระบบสินทรัพย์ถาวร
 • ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
 • ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่าย
 • ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่นๆ
 • ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
 • ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอืนๆ
 • ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
 • ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 • ระบบวิเคราะห์การขาย
 • ระบบวิเคราะห์การซื้อ
 • ระบบรักษาความปลอดภัย