งานด้านประกันสังคม


24 สิงหาคม 2559

ให้บริการงานประกันสังคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้า


บริการจัดทำพร้อมนำส่งสมทบทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

        ♦   ขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

        ♦   ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-02, 1-03,01-03/1)

        ♦   นำส่งเงินสมทบ (สปส.1-10, กท.25ค)

        ♦   จัดทำทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)

        ♦   แจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

        ♦   แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง (สปส.6-15)

        ♦   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล (สปส.9-02)

        ♦   รับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส.6-17)