งานด้านจัดอบรมและสัมมนา


26 สิงหาคม 2559

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชี พนักงานบัญชีหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานจริงของการจัดทำบัญชีและภาษี ทางเรา บริการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดยมีทั้งการจัดอบรมที่สำนักงานบัญชีหรือจัดอบรม ณ สถานที่ของผู้ประกอบการ


TPHAT TRAINING COUSE

   

          1.  คอร์สความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับธุรกิจ   

 • าษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 • อากรแสตมป์ 

 • แบบแสดงรายการภาษี อัตราภาษี วิธีคำนวณ เกณฑ์การเสียภาษี กำหนดเวลายื่นแบบฯ เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

                    อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,200 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

         2.  คอร์สการวางแผนภาษี 

 • การเสียภาษีให้ถูกต้องอย่างประหยัด

 • การขจัดค่าใช้จ่ายต้องห้าม

 • การใช้สิทธิทางภาษี

 • การขอคืนภาษีเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไร

 • การจัดทำเอกสาร หลักฐานตามหลักเกณฑ์การเสียภาษีให้ถูกต้องสมบูรณ์

           อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,500 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

3.  ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • การดูใบกำกับภาษีที่สามารถนำมาเคลมภาษีได้ในแต่ละธุรกิจ

 • ภาษีต้องห้ามในแต่ละธุรกิจ

 • วิธีทำรายงานภาษีซื้อ ขาย 

 • การกรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องยื่นภาษีในแต่ละเดือน

 • จุดความรับผิด

 • หลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษี รูปแบบใบกำกับภาษี สาระสำคัญในใบกำกับภาษี ข้อผิดพลาดที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

                      อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

4.  ภาษีซื้อต้องห้าม 

 • ภาษีซื้อต้องห้ามตามกฎหมาย 
 • ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้
 • ภาษีซื้อไม่ขอคืน
 • ภาษีซื้อที่เป็นค่าใช้จ่ายได้
 • การใช้ภาษีซื้อข้ามไม่เกิน 6 เดือน
 • เบี้ยปรับเงินเพิ่ม 

                       อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

5.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 • วิเคราะห์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 • วิธีกรอกแบบภาษี 1 3 53
 • จัดทำแบบเพื่อนำยื่นกรมสรรพากรในแต่ละเดือน
 • เงินได้ตามมาตรา 40(1)-(2) มาตรา 40(3)-(8)
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี อัตราภาษี วิธีคำนวณ
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • บัญชีพิเศษ 
 • แบบแสดงรายการ กำหนดเวลายื่นแบบฯ เงินเพิ่มและค่าปรับ 

                       อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

6.  การบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน 

 • การใช้โปรแกรมบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์บันทึกจนถึงการออกงบการเงิน
 • ระบบเอกสารต่างๆการลงบัญชีใบสำคัญต่างๆ รับจ่าย ซื้อ ขาย ทั่วไป
 • ระบบเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ
 • ผังบัญชี
 • รายวันขั้นต้น
 • บัญชีแยกประเภท 
 • การวิเคราะห์รายการ
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้
 • การคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • งบและฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • งบกระแสเงินสด
 • หมายเหตุประกอบการเงิน 

                      อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 5,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

7.  การประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชี express ตามลักษณะธุรกิจ 

 • การตั้งค่าและสร้างวิธีบันทึกบัญชีตามลักษณะธุรกิจ วิธีบันทึกรายการ การสร้างแบบฟอร์มและรายงาน

                       อบรมทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.     ราคา 1,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

                                    ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองคอร์สการอบรม ได้ที่ 053-717533-35