งานด้านการจดทะเบียน


20 กันยายน 2559

ให้บริการงานจดทะเบียนต่างๆพร้อมคำแนะนำการจดทะเบียนที่เหมาะสมกับกิจการของลูกค้า รวมถึงหน้าที่ในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร(ถ้ามี)ที่ตามมาหลังจากจดทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการของลูกค้า


บริการด้านจดทะเบียน 

          จดทะเบียนพาณิชย์ ห้างร้าน 

          จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ สำนักงานตัวแทน คณะบุคคล

         จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลง ต่างๆ ดังนี้ 

              -  แก้ไขกรรมการ อำนาจกรรมการ 

              -  แก้ไขหนังสือบริคณห์บริษัท 

              -  เพิ่มทุน ลดทุน

              -  เพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงาน 

              -  แก้ไขดวงตราบริษัท 

              -  เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น

           จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่า, ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

        ♦   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆต่อกรมสรรพากร

           ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล, นิติบุคคล

        ♦   ขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง

          นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)ประจำปี

        ♦   คัดหนังสือเอกสารทางราชการ

          จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

        ♦   ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า