งานด้านบัญชีและภาษีอากร


24 สิงหาคม 2559

เราให้การบริการมากกว่าการจัดทำบัญชีและภาษีอากร เราเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและประมวลกฎหมายภาษีอากร อีกทั้งมีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ชัดเจน ตั้งแต่การเริ่มรับเอกสาร จนถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า นอกจากนั้นเรามีห้องจัดเก็บเอกสารและระบบจัดเก็บแบบ soft file เป็นหมวดหมู่ ทั้งเอกสารในรอบบัญชีปัจจุบันจนถึงเอกสารย้อนหลังมากที่สุดถึง 5 ปี ซึ่งทำให้สะดวกในนำมาใช้หรือการร้องขอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง


ให้บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร  ดังนี้ 

     1)  จัดทำบัญชีและภาษีอากร

             ใบกำกับภาษี                                         บันทึกสมุดรายวัน

             รายงานภาษี                                           บัญชีแยกประเภท

             แบบแสดงรายการภาษี                          รายงานงบการเงินประจำเดือน 3 เดือนหรือ 6 เดือน

              รายงาน สรุปเปรียบเทียบ                       รายงานงบการเงินประจำปี

              รายงานสินค้าและวัตถุดิบ                     บัญชีพิเศษ

              รายงานสินค้าคงเหลือ

       

      2)  จัดทำภาษีอากรและนำส่งภาษีต่อราชการ

             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินเดือน (ภงด.1)

             ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทดอกเบี้ย (ภงด.2)

             ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (ภงด.3)

             ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล (ภงด.53)

             ภงด.90 แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป

             ภงด.91 แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

             ภงด.94 แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำครึ่งปี

             ภพ.30 แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

             ภธ.40 แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ