บริการของเรา สำนักงานบัญชีฐิติพัฑฒ์

งานด้านบัญชีและภาษีอากร


24 สิงหาคม 2559

เราให้การบริการมากกว่าการจัดทำบัญชีและภาษีอากร เราเสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและประมวลกฎหมายภาษีอากร อีกทั้งมีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ชัดเจน ตั้งแต่การเริ่มรับเอกสาร จนถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า นอกจากนั้นเรามีห้องจัดเก็บเอกสารและระบบจัดเก็บแบบ soft file เป็นหมวดหมู่ ทั้งเอกสารในรอบบัญชีปัจจุบันจนถึงเอกสารย้อนหลังมากที่สุดถึง 5 ปี ซึ่งทำให้สะดวกในนำมาใช้หรือการร้องขอตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง

อ่านเพิ่มเติม »


งานด้านการจดทะเบียน


20 กันยายน 2559

ให้บริการงานจดทะเบียนต่างๆพร้อมคำแนะนำการจดทะเบียนที่เหมาะสมกับกิจการของลูกค้า รวมถึงหน้าที่ในการจัดทำบัญชีและภาษีอากร(ถ้ามี)ที่ตามมาหลังจากจดทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการของลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม »


งานสอบบัญชี


24 สิงหาคม 2559

บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และตรวจสอบบัญชีภาษีอากรโดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร

อ่านเพิ่มเติม »


รับปรึกษาโปรแกรมบัญชี


18 สิงหาคม 2559

การบริการให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS สำหรับผู้ประกอบการหรือพนักงานของกิจการที่อาจยังมีความรู้เพียงบางส่วนของการใช้งาน(ไม่ได้ใช้งานจากโปรแกรมบัญชีอย่างเต็มที่)

อ่านเพิ่มเติม »


งานด้านประกันสังคม


24 สิงหาคม 2559

ให้บริการงานประกันสังคมและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้า

อ่านเพิ่มเติม »


งานด้านจัดอบรมและสัมมนา


26 สิงหาคม 2559

สำหรับผู้ประกอบการ ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชี พนักงานบัญชีหรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานจริงของการจัดทำบัญชีและภาษี ทางเรา บริการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ โดยมีทั้งการจัดอบรมที่สำนักงานบัญชีหรือจัดอบรม ณ สถานที่ของผู้ประกอบการ

อ่านเพิ่มเติม »