คอร์สการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน


15 สิงหาคม 2559

คอร์สจัดอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน มาแล้ววววว !!! อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น ทั้งหมด 15 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท เท่านั้น !!!!


หัวข้อการฝึกอบรม

 • การใช้โปแกรมบัญชี ด้วยคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี จนถึงการออกงบการเงิน
 • ระบบเอกสารต่างๆ การลงบัญชี ใบสำคัญต่างๆ รับจ่าย ซื้อ ขาย ทั่วไป 
 • ระบบเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ
 • ผังบัญชี 
 • รายวันขั้นต้น
 • บัญชีแยกประเภท 
 • การวิเคราะห์รายการ
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้  
 • การคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • งบและฐานะการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 • งบกระแสเงินสด
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน