ความรู้บัญชีและภาษีอากร
สำหรับบุคคลธรรมดา        สำหรับนิติบุคคล

  Q :  ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  A :  1. บุคคลธรรมดา 

          2. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

          3. ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

          4. กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

  Q :  ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

  A :  1. บริษัท จำกัด 

         2. บริษัทมหาชน จำกัด 

         3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

         4. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

  Q : ภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

  A : 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

       2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

       3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

       4. ภาษีสรรพสามิต 

        5. ภาษีท้องถิ่น

  Q : ภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

  A : 1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

       2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

       3. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

       4. ภาษีสรรพสามิต 

       5. ภาษีท้องถิ่น