ค่าบริการจดทะเบียนต่างๆ
ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้ง: บริษัท จำกัด

  1. ค่าบริการจดทะเบียน 

» ในจังหวัดเชียงราย 4,280 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

» ในจังหวัดเชียงราย ลูกค้ายื่นเอง) 3,210 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

» นอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย(ลูกค้ายื่นเอง) 3,210 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  2. ค่ารับรองเอกสาร 1,070 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

  3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

ทุน 0 - 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 50 บาท 

ทุน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 25,000 บาท

  4. ค่าธรรมเนียมทุนจดทะเบียน(คิดตามทุนของกิจการ)

ทุน 0 - 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 500 บาท 

ทุน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 250,000 บาท

  5. จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  6. ฟรี !! ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่จดพร้อมจดทะเบียนจัดตั้ง 

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้ง : ห้างหุ้นส่วน จำกัด 

 

. ค่าบริการจดทะเบียน 

» ในจังหวัดเชียงราย 4,280 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

» ในจังหวัดเชียงราย ลูกค้ายื่นเอง) 3,210 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

» นอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย(ลูกค้ายื่นเอง) 3,210 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  2. ค่ารับรองเอกสาร 1,070 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

  3. ค่าธรรมเนียมทุนจดทะเบียน(คิดตามทุนของกิจการ)

ทุน 0 - 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 100 บาท 

ทุน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

  4. จดทะเบียนประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง 2,140 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  5. ฟรี !! ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่จดพร้อมจดทะเบียนจัดตั้ง