ค่าบริการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

     ทางสำนักงานบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าบริการ โดยคำนึงถึงเวลาที่พนักงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและพิจารณาเหตุผลอื่นๆประกอบ ดังนี้

1.  จำนวนเอกสารและรายการต่างๆด้านบัญชีของกิจการ 

2.  เนื้อหาของเอกสารและความซับซ้อนของรายการบัญชี

3.  ประเภทธรุกิจและขนาดของกิจการ

4.  เนื้อหาของเอกสารและความซับซ้อนของการลงบัญชี

5.  การจัดเรียงเอกสารของลูกค้าก่อนส่งมอบให้สำนักงานบัญชี 

ตารางค่าบริการรายเดือนสำหรับนิติบุคคล (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 จำนวนข้อมูลและเอกสาร ค่าบริการต่อเดือน
1-100 3000 บาท
101-200 3500 บาท
201-300 4000 บาท
301-400 4500 บาท
401-500 5000 บาท
501-600 5500 บาท
601-700 6000 บาท
701-800 6500 บาท
801-900 7000 บาท
901-1000 7500 บาท

 

ตารางค่าบริการรายเดือนสำหรับบุคคลธรรมดา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำนวนข้อมูลและเอกสาร ค่าบริการต่อเดือน
1-100 2000 บาท
101-200 2500 บาท
201-300 3000 บาท
301-400 3500 บาท
401-500 4000 บาท
501-600 4500 บาท
601-700 5000 บาท
701-800 5500 บาท
801-900 6000 บาท
901-1000 6500 บาท

 

การชำระเงินค่าบริการจัดทำบัญชี 

  • เรียกเก็บค่าบริการจัดทำบัญชีทุกวันที่ 14 ของเดือนถัดไป