การพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)


26 สิงหาคม 2559หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นั่นก็คือ การพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า CPD (Continuing professional development)

ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่า ผู้ทำบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD อย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพด้วย

แต่ก็น่าเสียดายนะครับ ที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่ได้จัดให้มีการอบรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น การพัฒนาความรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD)

น่ิม 26 สิงหาคม 2559

test


เดือน เจียงฮาย 26 สิงหาคม 2559

อยากให้มีจัดที่เชียงรายบ้างจัง ...


admin 26 สิงหาคม 2559

ทดสอบระบบ


*กรุณากรอกข้อมูล
*กรุณากรอกข้อมูล