ประวัติบริษัท

 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งวันที่ 30 มีนาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและการให้บริการดังนี้ 

  • บริการด้านบัญชีและภาษีอากรแก่ลูกค้าตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพอใจและประโยชน์สูงสุด
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี 
  • บริการให้คำปรึกษาโปรแกรมบัญชี 
  • บริการจดทะเบียนธุรกิจ                                      ​

          บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด เล็งเห็นว่าผู้ประกอบกิจการธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาบันทึกรายการทางบัญชี และสรุปผลทางการบัญชีเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินรวมถึงสภาพคล่องทางด้านการเงินและนำส่งภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้ในปัจจุบัน      

          ดังนั้นบริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจสำนักงานบัญชี โดยให้บริการด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างมีคุณภาพ จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนดูแลการเสียภาษีของลูกค้าให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท 

 

 

                           

สำนักงานบัญชีตัวแทน

บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด คือสำนักงานบัญชีตัวแทน หรือ สำนักงานบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากร ที่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี หรือดำเนินการอื่นใดตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดในนามของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

 

                   

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด คือสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ดังนี้

  1. เพื่อแสดงความมีมาตรฐานการบริการด้านบัญชีและภาษีอากรที่มีต่อลูกค้าและให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นไปอย่างมีระบบและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า
  2. เพื่อให้บริษัทมีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของลูกค้าหรือบุคคลทั่วไป และเป็นการสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  3. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีและภาษีอากรให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  4. เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลด้านบัญชีและภาษีอากรที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย ไปใช้ประกอบการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพการให้บริการ 

“เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรที่มีมาตรฐานด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ในจังหวัดเชียงราย”